เกี่ยวกับคณะ

 ชื่อคณะ                    :        คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

 ประวัติและความเป็นมา :

จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และโดยพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหาร อำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 2548    มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

สถาบันการพลศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล ในกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา มีวิทยาลัยพลศึกษา 17 แห่ง เป็นวิทยาเขตของสถาบัน และมีโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบเท่าคณะ บริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เริ่มจัดการเรียน การสอน ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารของสภาสถาบัน มีผลทำให้วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชัยภูมิเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ” มีโครงสร้างการบริหารแบ่งเป็น  1 สำนักงานรองอธิการบดี 3 คณะ และ 1 ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

คณะศิลปศาสตร์ เป็นส่วนราชการ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ มีโครงสร้างการบริหารระดับคณะประกอบไปด้วย 8  กลุ่มงาน คือ ภาควิชาสื่อสารการกีฬา งานธุรการงานวิชาการ งานแผนและพัฒนา งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษกลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา งานฝึกประสบการณ์ มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรจำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา มีอาจารย์ประจำจำนวน 9 คน นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 55 คน

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                    ปรัชญา  

          “คุณธรรมนำวิชาการ”

          วิสัยทัศน์ 

          “คณะศิลปศาสตร์จะผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารการกีฬาให้เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาไทยและหรืออาเซียน”

          พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารการกีฬา ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา     แห่งชาติ

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ด้านสื่อสารการกีฬาให้มีคุณภาพ

          3. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิและต่างจังหวัด

          4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย