รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

พิมพ์

รายชื่อผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2558 (ปีที่ที่รับประเมิน)

ปีการศึกษา 2559 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งการบริหารงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งการบริหารงาน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัญญา  จันทรอด

รองอธิการบดี

สถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัญญา  จันทรอด

รองอธิการบดี

สถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์  ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์  ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายบริหาร

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ดุสิต  วิพรรณะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ดุสิต  วิพรรณะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมพร  อ้มเถื่อน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมพร  อ้มเถื่อน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายแผนและพัฒนา

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

6

นายสงกรานต์  ธิจิ่น

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา และก.พ.ร.

นายสงกรานต์  ธิจิ่น

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา และก.พ.ร.

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

9

นายวิระ  ชัยบุตร

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นายวิระ  ชัยบุตร

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัลย์  ธรรมะ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัลย์  ธรรมะ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จีระศักดิ์  แสนสุธา

หัวหน้าศูนย์กีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จีระศักดิ์  แสนสุธา

หัวหน้าศูนย์กีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ

 

 

คณะกรรมการประจำคณะ

 

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2558 (ปีที่ที่รับประเมิน)

ปีการศึกษา 2559 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งการบริหารงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งการบริหารงาน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพันธ์   เรืองนุภาพขจร

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพันธ์   เรืองนุภาพขจร

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์  ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์  ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายบริหาร

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัลย์  ธรรมะ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัลย์  ธรรมะ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัตนา  วงศ์คำสิงห์

หัวหน้างานพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัตนา  วงศ์คำสิงห์

หัวหน้างานพัสดุ

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กนก อ้นถาวร

หัวหน้างานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กนก อ้นถาวร

หัวหน้างานทะเบียน

6

นายสงกรานต์   ธิจิ่น     

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ  วิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา

นายสงกรานต์   ธิจิ่น     

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา

7

นางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร

อาจารย์

นางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร

อาจารย์

8

นางสาวศิริวงค์  เหลือสุข   

อาจารย์

นางสาวศิริวงค์  เหลือสุข   

อาจารย์

9

นายจักรพล  สงวนรัมย์

อาจารย์

นายจักรพล  สงวนรัมย์

อาจารย์

 

ลำดับที่

ปีการศึกษา 2558 (ปีที่ที่รับประเมิน)

ปีการศึกษา 2559 (ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งการบริหารงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งการบริหารงาน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพันธ์   เรืองนุภาพขจร

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพันธ์   เรืองนุภาพขจร

รองคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์  ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์  ประวัติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายบริหาร

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัลย์  ธรรมะ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัลย์  ธรรมะ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัตนา  วงศ์คำสิงห์

หัวหน้างานพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัตนา  วงศ์คำสิงห์

หัวหน้างานพัสดุ

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กนก อ้นถาวร

หัวหน้างานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กนก อ้นถาวร

หัวหน้างานทะเบียน

6

นายสงกรานต์   ธิจิ่น     

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ  วิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา

นายสงกรานต์   ธิจิ่น     

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา

7

นางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร

อาจารย์

นางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร

อาจารย์

8

นางสาวศิริวงค์  เหลือสุข   

อาจารย์

นางสาวศิริวงค์  เหลือสุข   

อาจารย์

9

นายจักรพล  สงวนรัมย์

อาจารย์

นายจักรพล  สงวนรัมย์

อาจารย์