บุคลากร

พิมพ์

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

 

ลำดับที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

รูป

1

ผศ.จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

2

ผศ.จีระศักดิ์  แสนสุธา

อาจารย์

3

นายกนก  อ้นถาวร

ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.3

4

นางวิลาวัลย์  ธรรมะ

ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2

5

นางรัตนา  วงศ์คำสิงห์

ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2

6

นายสงกรานต์  ธิจิ่น

ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2

7

นางสาวจิราพร  รุจิวัฒนากร

อาจารย์

8

นางสาวศิริวงค์  เหลือสุข

อาจารย์