ติดต่อ

ชื่อคณะ           :        คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

          สถานศึกษา      :        สถาบันการพลศึกษา (Institute Of  Physical Education)

          ต้นสังกัด          :        สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ก่อตั้งเมื่อ         :        วันที่ 5 กุมภาพันธ์   2548

          ที่อยู่               :        คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชัยภูมิ   ตำบลในเมือง

                                        อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

         หมายเลขโทรศัพท์ :     0-4481-2088 ต่อ 15110

         หมายเลขโทรสาร  :      0-4482-232

         สีประจำคณะ       :       สีฟ้า

         เว็บไซต์             :       www.ipec.ac.th/art1/