หลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบการจัดการศึกษา
1

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

Bachelor of Arts Program in Sports Communication

ชื่อเต็ม (ไทย) 
       
: ศิลปศาสตรบัณทิต
ชื่อย่อ (ไทย)      :  ศศ.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Sports Communication)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Sports Communication)

สื่อสารการกีฬา

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

  หลักสูตร

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4  (ตกค้าง) รวม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 22 15 10 7 1 55
รวม 22 15 11 5 1 55

จำนวนอาจารย์

จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวม
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 1 1 0 1
ปริญญาโท 7 7 0 7
ปริญญาตรี 1 1 0 1
รวม 9 9 0 9

จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน) รวม
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
ศาสตราจารย์ - - - -
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - -
รองศาสตราจารย์ - - - -
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 5 - 5
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) - - - -
อาจารย์ 4 4 - 4
ครูชำนาญการ (คศ.2) - - - -
รวม 9 9 - 9

บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวม
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอก - - - -
ปริญญาโท - - - -
ปริญญาตรี 2 2 - 2
ตำกว่าปริญญาตรี 1 1 - 1
รวม 3 3 - 3

หมายเหตุ

      นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษอื่นที่สังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงที่คณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต