งานวิจัย

 ฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนวิจัย

 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 บทความงานวิจัย

 

รายชื่อผลงานวิจัย

ปี 2560

ตามที่งานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ ซึ่งบรรจุเป็นโครงการในแผนปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560     ได้กำหนดกิจกรรมในโครงการให้มีการมอบทุนวิจัยแก่อาจารย์ รวมทั้งหมดจำนวน 7 ทุนๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ตามโมเดลการเรียนรู้ T5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา โดยนายสงกรานต์ ธิจิ่น คณะศิลปศาสตร์

2. โครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจแบบเรียน ในรายวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษาสถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน

3. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์

เรืองนุภาพขจร คณะศิลปศาสตร์

4. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับสืบค้นรายงานวิจัยสถาบันการพลศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก อ้นถาวร คณะศิลปศาสตร์

   5. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเนื้อหาในเฟซบุ๊ก เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา

สาขาสื่อสารการกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา วงศ์คำสิงห์ คณะศิลปศาสตร์

6. โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กรของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ โดยนางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร คณะศิลปศาสตร์

   7. โครงการวิจัย เรื่อง การเลือกศึกษาต่อสาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตชัยภูมิ โดยนายจักรพล สงวนรัมย์ คณะศิลปศาสตร์