ข้อมูลนักศึกษา

พิมพ์

ข้อมูลนักศึกษา

คณะวิชา/หลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ค้างรุ่น รวม

คณะศึกษาศาสตร์

ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา

80 73 74 52 57 13 349
รวมทั้งสิ้น 80 73 74 52 57 13 349