อาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชั้นปีที่ 1

ห้อง 1/1            นางสาวอัมพวัน นาคเขียว

ห้อง 1/2            นางสาวกัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล

ห้อง 1/3            นางสาวมาลัยวัลย์ ตรีโมกข์

ชั้นปีที่ 2

ห้อง 2/1            นายวิระ ชัยบุตร

ห้อง 2/2            1. นายวิระ ชัยบุตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ประวัติ

ห้อง 2/3            นายพัฒนา ชัยพิพัฒน์

ชั้นปีที่ 3

ห้อง 3/1            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว

ห้อง 3/2            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์

ห้อง 3/3            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ พรหมสุคนธ์

2. นายวิสุทธิวัฒน์ ต๊ะผัด

ชั้นปีที่ 4

ห้อง 4/1            นางจริญญา สมานญาติ

ห้อง 4/2            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต วิพรรณะ

ชั้นปีที่ 5

ห้อง 5/1            นางสาวมาลัยวัลย์ ตรีโมกข์

ห้อง 5/2            นางสาวมาลัยวัลย์ ตรีโมกข์