คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสุกล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีสำเร็จการศึกษา
1 นายวิระ ชัยบุตร กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
2 ผศ.ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว ศษ.ม.พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2532
3 ผศ.ประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์ กศ.ม.บริการการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2549
4 ผศ.ทวีศักดิ์ ประวัติ ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539
5 ผศ.ประเสริฐ พรหมสุคนธ์ ศษ.ม.บริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2551
6 นายพัฒนา ชัยพิพัฒน์ กศ.บ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) 2526
7 นางสาวมาลัยวัลย์ ตรีโมกข์ ศศ.ม.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
8 ผศ.ดร.ดุสิต วิพรรณะ ปร.ด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
9 นางจริญญา สมานญาติ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
10 นางสาวอัมพวัน นาคเขียว ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
11 นางสาวกัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล ศษ.ม.พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2559
12 นายวิสุทธิวัฒน์ ต๊ะผัด ค.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559