คณะกรรมการวิทยาเขต

พิมพ์

คณะกรรมการวิทยาเขต

1. นายศิริชัย จันทรังษ์                                                      ประธานกรรมการวิทยาเขต

2. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ   

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด)                                รองประธานกรรมการวิทยาเขต

3. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ                

   (นายมนตรี ชาลีเครือ)                                                   กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายสุเทพ เยี่ยมศิริ                                                      กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย                            กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายสง่า พัฒนชีวะพูล                                                  กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายชลอ ผลพงษ์                                                       กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี                                                     กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา                                            กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายวิจิตร ชูสกุล                                                       กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร อ้มเถื่อน                                กรรมการวิทยาเขตผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

12. นายวิระ ชัยบุตร                                                        กรรมการวิทยาเขตผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

13. นายสงกรานต์ ธิจิ่น                                                    กรรมการวิทยาเขตผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

14. นางสาวมาลัยวัลย์ ตรีโมกข์                                         กรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำ

15. นางสาววราภรณ์ แตงมีแสง                                         กรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน                    กรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำ