ทำเนียบข้าราชการ

พิมพ์

ทำเนียบข้าราชการครู อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ

1

ผู้บริหาร

ผศ.สัญญา   จันทรอด

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

กศ.ม.การวัดผลการศึกษา

 
2 ผศ.ประกอบ   ศักดิ์ภูเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี                 ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศษ.ม.พลศึกษา  
3

ผศ.ดร.ดุสิต   วิพรรณะ

ผู้ช่วยอธิการบดี                 ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ ปร.ด.การบริหารการศึกษา  

4

อาจารย์

นายวิระ   ชัยบุตร

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
5 นายพัฒนา   ชัยพิพัฒน์ ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)    อันดับ คศ.3 กศ.บ.พลศึกษา  
6 ดร.นรินทร์   สุทธิศักดิ์ ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)   อันดับ คศ.3 กศ.ด.การอุดมศึกษา ไปปฏิบัติราขการที่ สพล.
7 นายพิทักษ์   วงแหวน อาจารย์

กศ.ม.วิจัยและสถิติ

ทางการศึกษา

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
8 นางสาวมาลัยวัลย์ ตรีโมกข์ อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาไทย  
  นางจริญญา   สมานญาติ อาจารย์ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน  
9 นางสาวอัมพวัน   นาคเขียว อาจารย์ ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
10 นางสาวกัลยา   พิพัฒน์ไพศาลกูล อาจารย์ ศษ.ม.พลศึกษา