ชั้นปีที่ 1.1

พิมพ์

ชั้นปีที่ 1

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 9 นก  
มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (บังคับ) 3 (2-2-5)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 นก.  
สศ 071003 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (บังคับ) 3 (3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ   2.1 กลุ่มวิชาชึพครู 2.1.1 รายวิชาชีพครู 34 นก.  
กศ 011014 พื้นฐานการศึกษา 2 (1-2-3)
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.2 กลุ่มวิชาเอก 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 2.2.1.1 วิชาบังคับทฏษฏี 28 นก.
วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2 (2-0-4)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.2.1.2 วิชาบังคับปฎิบัติ 1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน 20 นก.
พล 031214 ทักษะและการสอนกิจกรรมเช้าจังหวะ 2 (1-2-3)
พล 031195 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 2 (1-2-3)
พล 031201 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2 (1-2-3)
พล 031203 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 2 (1-2-3)
รวม 21