ชั้นปีที่ 2.2

พิมพ์

ชั้นปีที่ 2

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชาภาษา / 1.1.2 วิชาเลือก
ศท 012010 วาทการ 2(1-2-3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์-เทคโน / 1.4.1 วิชาบังคับ
ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / 1.2.2 วิชาเลือก
ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์-เทคโน / 1.4.2 วิชาเลือก
ศท 082007 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
วิชาชีพครู / 2.1.1 วิชาบังคับ
กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
วิชาเอกพลศึกษา / วิชาบังคับ / 2.2.1.1 บังคับทฤษฎี
พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 2(1-2-3)
วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ (1) กลุ่มวิชากีฬาประเภทบุคคล
พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.3.2 วิชาเลือกปฏิบัติ (1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน
พล 032115 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
รวม 22