ชั้นปีที่ 3.3

พิมพ์

ชั้นปีที่ 3

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู / 2.1.1 วิชาบังคับ  
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
กศ 042007 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.1 บังคับทฤษฎี  
พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 2(1-2-3)
พล 071082 ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี  
ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ (5) กลุ่มกลวิธีการฝึกและการจัดการ (เลือก 1 วิชา )
พล 043059 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3)
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 2(1-2-3)
รวม 19