ชั้นปีที่ 4.4

พิมพ์

ชั้นปีที่ 4

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู / 2.1.1 วิชาบังคับ
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา 2(1-2-3)
วิชาชีพครู / 2.1.2 วิชาเลือก
กศ 043010 การวิจัยในชั้นเรียน 2(1-2-3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชาภาษา / 1.1.2 วิชาเลือก
ศท023014 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(1-2-3)
วิชาชีพครู / 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กศ 024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(120 ชม.)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี  
พล 013019 การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-4)
พล 084020 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2 3(2-2-5)
วิชาเอกพลศึกษา / วิชาเลือกวิชาเอก 2.2.3.1 วิชาเลือกทฤษฎี
พล 072020 ค่ายพักแรม 2(1-2-3)
รวม 17