ชั้นปีที่ 5.5

พิมพ์

ชั้นปีที่ 5

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู/ 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กศ 025017 ปฏิบัติการสอน 2 6 (360 ชม.)
รวม 6