ชั้นปีที่ 1

พิมพ์

ชั้นปีที่ 1

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     1.1 กลุ่มวิชาภาษา 9 นก  
มศ 041007 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา (บังคับ) 3 (3-0-6)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 นก.  
มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย (บังคับ) 3 (3-0-6)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     1.4 กลุ่มวิชาคณิตฯ วิทย์ฯ และเทคโนโลยี 9 นก.  
วท 112008 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (บังคับ) 3 (2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.2 กลุ่มวิชาเอก 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 2.2.1.1 วิชาบังคับทฏษฏี 28 นก.
พล 011070 ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 2 (2-0-4)
พล 012074 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 2 (1-2-3)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 2.2.1.2 วิชาบังคับปฎิบัติ 1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน 20 นก.
พล 031165 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2 (1-2-3)
พล 031188 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 2 (1-2-3)
พล 031213 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 2 (1-2-3)
พล 031189 ทักษะและการสอนมวยไทย 2 (1-2-3)
รวม 21