ชั้นปีที่ 2

พิมพ์

ชั้นปีที่ 2

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชาภาษา / 1.1.1 วิชาบังคับ
ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี
สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3)
พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2 2(1-2-3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / 1.3.2 วิชาเลือก
ศท 062012 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
วิชาชีพครู / 2.1.1 วิชาบังคับ
กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู 2(1-2-3)
กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ (2) กลุ่มวิชากีฬาประเภททีม
พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ (3) กลุ่มวิชากีฬาไทย
พล 051019 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ (4) กลุ่มวิชากีฬาเพื่อสังคม
พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.3.2 วิชาเลือกปฏิบัติ (1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน กลุ่ม
พล 042053 ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3)
รวม 22