ชั้นปีที่ 3

พิมพ์

ชั้นปีที่ 3

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู / 2.1.1 วิชาบังคับ
กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3(2-2-5)
กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี
พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา 2(2-0-4)
พล 013021 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา 2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี  
กศ 031005 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2(2-0-4)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ (5) กลุ่มกลวิธีการฝึกและการจัดการ
พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 2(1-2-3)
พล 043065 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
รวม 19