ชั้นปีที่ 4

พิมพ์

ชั้นปีที่ 4

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู / 2.1.1 วิชาบังคับ
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
กศ 064008 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
วิชาชีพครู / 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (120 ชม.)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี
พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4)
พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4)
วิชาเอกพลศึกษา / 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี  
กศ 031005 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2(2-0-4)

วิชาเอกพลศึกษา / วิชาเลือกวิชาเอก 2.2.3.2 วิชาเลิอกปฏิบัติ / (2) กลุ่มวิชากลวิธีการฝึก

และการจัดการ ( เลือก 1 วิชา)

พล 043063 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3)
พล 043064 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3)
พล 033144 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
รวม 19