ชั้นปีที่ 5

พิมพ์

ชั้นปีที่ 5

หมวดวิชา

/รหัสวิชา

ชื่อวิชา หน่วยกิต
                 วิชาชีพครู / 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กศ 025016 ปฏิบัติการสอน 1 6 (360 ชม.)
รวม 6