ติดต่อ

พิมพ์

          สถานศึกษา                :        สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชัยภูมิ

                                                (Institute Of  Physical Education Chaiyaphum)

          ต้นสังกัด                     :       สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ก่อตั้งเมื่อ                     :       วันที่  5  กุมภาพันธ์   2548

          ที่อยู่                          :       สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

                                      จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

           หมายเลขโทรศัพท์         :        0-4481-2088

           หมายเลขโทรสาร           :        0-4482-2323

           สีประจำคณะศึกษาศาสตร์ :        สีเทา

           เว็บไซต์                       :        http://www.ipec.ac.th/edu/