หลักสูตร

พิมพ์

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา พลศึกษา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ ) Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.บ. (พลศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (Physical Education)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Educaion (Physical Education)

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย)          ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ )   Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)          ศษ.บ. (พลศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ)   B.Ed. (Physical Education)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูพลศึกษาและบุคลากรที่ทำงาน สายวิชาชีพทางพลศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีความรู้ เจตคติ และทักษะ        ที่จำเป็นในทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ถูกต้อง มีความสามารถในด้าน       ความเป็นครูและผู้นำทางพลศึกษา สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง       และสังคมได้

2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ             มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ำใจนักกีฬา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

4. เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะไปใช้เอื้ออำนวย   ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน

5. เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากล