เกี่ยวกับคณะ

พิมพ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

(Institute of Physical Education – Chaiyaphum Campus)

ต้นสังกัด  : สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ 36000

หมายเลขโทรศัพท์: 0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร: 0-4482-2323

ตราสัญลักษณ์  :   ตราประจำวิทยาเขต

ตราประจำวิทยาเขต เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรี พื้นสีน้ำเงินขอบนอกเป็นสีเหลืองมีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ที่ ส่วนบนและชื่อภาษาอังกฤษอยู่ที่ส่วนล่างของขอบสีเหลือง และมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่าง ชื่อภาษาไทย กับชื่อภาษาอังกฤษ อักษรชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และลายประจำยามเป็นสีเขียว ขอบนอกของตราเป็น สีน้ำเงินขนาดเล็ก

สีประจำวิทยาเขต “ เขียว ขาว เหลือง

 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด: จำนวน 150 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

เว็ปไซต์  www.ipec.ac.th

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์

ทักษะดี”

เอกลักษณ์

“เป็นสถาบันที่ส่งเสริมด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ”

ค่านิยมองค์กร

กยิราเจ กยิราเถนํ แปลว่า ทำอะไรทำจริง

ปรัชญา

“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์ ผลิตครูพลศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ    และหรืออาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตครูด้านพลศึกษา เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคมอย่างมีมาตรฐาน

ตามวิชาชีพครู

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพลศึกษา กีฬาให้มีคุณภาพ

3. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ

6. ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสถาบันการพลศึกษา ในการสร้างความ

ร่วมมือและการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

1. การผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ

2. การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพ

3. การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

4. การสืบสาน ทำนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประวัติความเป็นมาคณะศึกษาศาสตร์

ในปีพ.ศ. 2548 ได้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 13ก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ให้มีการจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา ยกฐานะจากวิทยาลัยพลศึกษาเดิม ทั้ง 17 แห่ง     เป็นวิทยาเขต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนราชการในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ มีภารกิจ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภารกิจในการวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แก่ท้องถิ่น รวมทั้ง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอน จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

- สาขาวิชา พลศึกษาชื่อปริญญาตรี ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

                         (ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Education (Physical Education)

                   ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)        ศษ.บ. (พลศึกษา)

                         (ภาษาอังกฤษ)        B.Ed. (Physical Education)