นโยบายการบริหารคณะศึกษาศาสตร์

พิมพ์

นโยบายการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

                         ปีการศึกษา 2556-2560             

                                                                                 

        คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการในสถานะหน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการและสังคม และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ          จึงกำหนดนโยบายในการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา 2556-2560

นโยบายการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

                         ปีการศึกษา 2556-2560             

                                                                                 

        คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการในสถานะหน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการและสังคม และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ          จึงกำหนดนโยบายในการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา 2556-2560