ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

งานวิจัย

สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

 

ลำดับ ปี เรื่อง หมายเหตุ

1

2556 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี  

2

2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรรมการสื่อสารในกลุ่มเครื่อข่ายสังคมออนไลน์กับลักษณะการเรียรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษา  
3 2556 การใช่ทัศนติและผลกระทบของเฟสบุ๊คที่มีต่อนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  
4 2557 การศึกษาความพึ่งพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล  
5 2557 ความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลในระยะมุม ๆ ของนักกีฬา  
6 2557 การศึกษาการนวดทางการกีฬาที่มีต่อปริมาณกรดแลคเตท กลูโคสในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจหลังการออกกำลังกาย  
7 2557 การศึกษาการนวดฝ่าเท้าที่มีต่อปริมาณกรดแลคเตทและกลูโคสในเลือดของประชาชน  
8 2557 ผลการฝึกฝึกด้วยน้ำหนักระดับต่ำแบบสถานีและการฝึกกิจกรรมทางกายแบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด  
9 2558 การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาปริญาตรี  
10 2558 การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  
11 2558 ผลของการฝึกเอสเอคิวที่มีต่อเวลาปฎิกิริยาของนักกีฬาฟุตบอล  
12 2558 บันทึกข้อความ  
13 2558 ผลของการฝึกความแม่นยำในการยิงประตูฟุตบอล  
14 2558 ผลการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำ 50 เมตร  
15 2558 สมรรถภาพทางกายประชาชนจังหวัดชัยภูมิ  
16 2558 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ของอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
17 2558 การศึกษาภาพข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์ออนไลน์  
18 2558 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะ  
19 2559 ผลของการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของนักศึกษาคณะวิทยาสาตร์การกีฬาและสุขภาพ  
20 2559 สมรรถภาพทางกายประชาชน  
21 2559 ระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษา  
22 2559 ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง Three kick  
23 2559 ผลการสอนยิมนาสติกด้วยวิธีคิวตามการรับรู้ของผู้เรียน  
24 2559 ผลของการเรียนการสอนฟุตบอลโดยใช่โปรแกรมการฝึกแรงต้านที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬา  
25 2559 พฤติกรรมการใช่สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  
26 2559 การศึกษาภาพกีฬาในเว็บไซต์โอลิมปิก  
27 2559 ผลของการฝึกตาราง9ช่องที่มีขนาดต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาวอลเลย์บอล  
28 2559 ความคาดหวังการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
29 2559 ผลของการฝึกตาราง9ช่องที่มีขนาดต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาฟุตซอล  
30 2559 ทักษะการเรียนรู้เท่่าทันสื่อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญาตรี  
31 2560 ผลการสอนยิมนาสติกด้วยวิธีสอนแบบแทคติคอลตามการรับรู้ของผู้เรียน  
32 2560 ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร  
33 2560 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามโมเดลการเรียนรู้ T5  
34 2561 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา(ปรับปรุง พ.ศ.261)  
35 2561 การศึกษาภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว  
36 2561 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกาาคณะศิลปศาสตร์  
37 2561 Proceedings IPEIC2018   
38 2562 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
39 2562 การศึกษาภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชน  
40 อื่นๆ ผลการฝึกพลัยโอเมตตริกที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้าเนื้อขาของนักศึกษาสถาบันการผลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ  

 

คู่มือประกอบการทำวิจัย

* คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย

* คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นๆ

 

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS