ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ชื่อเต็ม (ไทย) 
: วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

: Bachelor of Science (Sports Science)

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   
: B.Sc. (Exercise and Sports Science)

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

120 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

 

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

Bachelor of Arts Program in Sports Communication

ชื่อเต็ม (ไทย) 
: ศิลปศาสตรบัณทิต
ชื่อย่อ (ไทย)  : ศศ.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Sports Communication)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.A. (Sports Communication)

สื่อสารการกีฬา

 

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

 

 

   คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

Bachelor of Education Program in Physical Education

 

ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.บ. (พลศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

: Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    
: B.Ed  (Physical Education)

พลศึกษา

ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

 

 

 

 

คณะวิชา

จำนวนหลักสูตรที่เปิด

หมายเหตุ

(ใส่จำนวนหลักสูตรและชื่อกรณีที่มีหลักสูตรใดไม่เปิดรับนักศึกษาแล้ว)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1

 

คณะศิลปศาสตร์

1

 

คณะศึกษาศาสตร์

1

 

สถาบัน (วิทยาเขต)

3

 

 

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS