ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดร.ก่อ สวัสดิ์พานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิได้บันทึกและปรารภว่า บริเวณในเขตเมืองชัยภูมิคับแคบมากโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆสนามกีฬาจังหวัดและควรจะได้เปิดวิทยาลัยพลศึกษาในโอกาสต่อไป โดยขอที่ดินกองทัพอากาศจะเหมาะสมมากจึงมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุน นายสมภาพ ศรีวรขาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายเลื่อน เพชรล้ำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จึงได้วางโครงการการดำเนินการและติดต่อกักองทัพอากาศเพื่อขอที่สนามบินดังกล่าวและทางจังหวัดหาที่สนามบินให้ใหม่ที่บ้านหนองบัวขาว อำเภอเมืองชัยภูมิ ต่อมาหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี ประธานสภา และรองประธานสภาจังหวัด ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2522  ได้ตกลงจัดแบ่งที่สนามบินให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 100 ไร่สนามกีฬาจังหวัด 100 ไร่และตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  มีนายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ไพฑูรย์ ผู้ช่วยพนักงานที่ดิน เป็นเลขานุการ จากนั้น จังหวัดชัยภูมิได้รายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) และกรมพลศึกษาทราบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมพลศึกษา  ได้ตอบรับและให้การสนับสนุนได้ส่งสถาปนิกกรมพลศึกษามาวางผังที่ดินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2523 โดยมี ดร.สำอาง พ่วงบุตรอธิบดีกรมพลศึกษาได้มาตรวจดูสภาพที่ดินซึ่งตรงกับช่วงที่นายดำรง วชิโรดม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนต่อมาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2524 จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิขึ้น มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1. นายวิโรจน์ อำมะรัตน์      ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ      ประธานกรรมการที่ปรึกษา
 2. พ.ต.เฉลิม ศุภมร      รองผู้ว่าราชการจังหวัด        รองประธานกรรมการ
 3. นายชาญ วิมลจิตต์      ปลัดจังหวัดชัยภูมิ              กรรมการที่ปรึกษา
 4. นายกำธร กิตติชัยภูมิ      ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ       กรรมการที่ปรึกษา
 5. นายวิเชียร สาคะริชานนท์     เจ้าของ ร.ร.สาคริชวิทยา           กรรมการที่ปรึกษา
 6. นายสันติ ชัยวิรัตนะ     สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายบัวพรหม ธีระกัลยาณพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา
 8. นายวินัย คิดบรรจง     สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา
 9. นายอำพล พันธ์ประสิทธิ์     สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา
 10. นายสีหนาท ฤาชา     สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการดำเนินการ

 1. นายวิชัย ชัยบุตรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ          ประธานกรรมการ
 2. นายแถมเวท เวทยะเวทินข้าราชการบำนาญ        รองประธานกรรมการ
 3. สื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ                                   กรรมการ
 4. คหบดีในจังหวัดชัยภูมิ                                   กรรมการ
 5. หน่วยราชการในจังหวัดชัยภูมิ                                   กรรมการ
 6. นายพิชิต ตุมรสุนทร           สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ
 7. นายปรีชา ดิเรกลาภ เทศมนตรีเมืองชัยภูมิ         กรรมการและเลขานุการ

     คณะกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิชุดนี้ ได้ดำเนินการโดยประสานงานร่วมกับ คณะผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิต่อกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2524 คณะผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิได้มีหนังสือขอรับรอง การสนับสนุนถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบรับว่ากรมพลศึกษากำลังดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2525 จึงเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง พร้อมกันนั้นกรมพลศึกษาได้ให้ นายบุญเรือง ไตรคุ้มดัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะอาจารย์ผู้สอนอีกจำนวน 8 ท่าน ที่ยังไม่ได้งบประมาณนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายวิเชียร สาคะริชานนท์  ให้อาศัยโรงเรียนสาคริชวิทยาทำการเรียนการสอนไปพลางก่อน มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้นในปีแรกนี้ จำนวน 87 คน เป็นชาย 63  คน หญิง 24 คน เนื่องจากในปีการศึกษา 2526 เป็นระยะเริ่มของการเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้จัดงบประมาณให้ จังหวัดชัยภูมิจึงให้การช่วยเหลือด้านการเงินด้วยการจัดหาเงินสำหรับใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมเป็นเงิน 4 แสนบาทเศษ คณะกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยการขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าคหบดี ผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิและพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) และด้วยความกรุณาของนายเพชร  อภิรัตนรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายเฉลิม ศุภมร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้กรุณารับเรื่องนี้เข้าปรึกษาสภาจังหวัดขอตั้งงบประมาณช่วยเหลือส่วนที่ยังขาด โดยขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเจ้าพ่อพญาแลอีกส่วนหนึ่งทำให้การเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นไปด้วยดีเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สาขาวิชาเอกพลศึกษา) จนถึงปี พ.ศ. 2547

     จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และโดยพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหาร อำนาจ หน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

      ในปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 31 มกราคม 2548 และได้ประกาศ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 122 ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และทำให้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารของสภาสถาบันการพลศึกษามีผลทำให้วิทยาลัยศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ” ให้เปิดการเรียนการสอนโดยจัดตั้งคณะทั้ง 3 คณะ คือ

1.คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

2. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

3.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ในปีการศึกษา 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ เปิดการเรียนการสอนใน 3 คณะ คือ

1.คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาหลักสูตร 4 ปี

2.คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี

3.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตร 4 ปี

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS