ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

        ปรัชญา

                   “ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  ผู้นำกีฬา  พัฒนาสังคม ”

 

          วิสัยทัศน์

          “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน” 

       

          พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านครูพลศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และนักสื่อสารการกีฬาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬาให้มีคุณภาพ
 3. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนภายในจังหวัดชัยภูมิและต่างจังหวัด
 4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

         ค่านิยมองค์กร

      “กยิราเจ กยิราเถนํ”  แปลว่า  ทำอะไรทำจริง

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS