ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีตอนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตราสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

 

 

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

         
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
  ผู้บริหาร      
1 ผศ.ดร.อนันต์  เมฆสวรรค์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ศศ.ด.มวยไทยศึกษา ศึกษาศาสตร์
    ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ    
2 ผศ.รัตนา  วงศ์คำสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ศศ.ม.การจัดการสารสนเทศ ศิลปศาสตร์
    ฝ่ายบริหาร    
3 ผศ.เยาวลักษณ์  เกิดสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ บธ.ม.บริหารธุรกิจ มาช่วยราชการ
    ฝ่ายวิชาการ    
4 ผศ.ประกอบ  ศักดิ์ภูเขียว ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ศษ.ม.พลศึกษา ศึกษาศาสตร์
    ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ    
5 ผศ.สมพร  อ้มเถื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ศษ.ม.พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
    ฝ่ายแผนและพัฒนา   และสุขภาพ
6 นายสงกรานต์  ธิจิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ศิลปศาสตร์
    ฝ่ายวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และ ก.พ.ร.      
7 ผศ.วราภรณ์  แตงมีแสง หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ   และสุขภาพ
8 นายพัฒนา  ชัยพิพัฒน์ หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กศ.บ.พลศึกษา ศึกษาศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ      
1 ผศ.ดร.กรณ์ทิพย์  ลิ่มนรรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  
2 ผศ.ไพฑูรย์  แซ่ฉั่ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.การจัดการกีฬาและสุขภาพ  
3 นายบรรลือ  รัตนจรัสโรจน์ อาจารย์ ค.ม.พลศึกษา  
4 นางสาวพัณฑ์ชิตตา  ศิรินัญทพันธ์ อาจารย์ กศ.ม.พลศึกษา  
5 นายแสนศักดา วรรณมูล อาจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  
  คณะศิลปศาสตร์      
1 ผศ.จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ค.ม.โสตทัศนศึกษา  
2 ผศ.ดร.กนก  อ้นถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3 นางสาวมาลัยวัลย์  ตรีโมกข์ อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาไทย    
4 นางสาวจิราพร  รุจิวัฒนากร อาจารย์ นศ.ม.บริหารการสื่อสาร  
5 นางสาวศิริวงค์ เหลือสุข อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
  คณะศึกษาศาสตร์      
1 นายวิระ  ชัยบุตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
2 ผศ.ดร.สัญญา  จันทรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.การบริหารการศึกษา  
3 ผศ.ดร.ดุสิต  วิพรรณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การบริหารการศึกษา  
4 ดร.พิทักษ์ วงแหวน อาจารย์ ศษ.ด.การวิจัยและประเมินทางการศึกษา  
5 นางจริญญา  สมานญาติ อาจารย์ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน  
6 นางสาวอัมพวัน  นาคเขียว อาจารย์ ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
7 นางสาวกัลยา  พิพัฒน์ไพศาลกูล อาจารย์ ศษ.ม.พลศึกษา  
8 ดร.นรินทร์  สุทธิศักดิ์ อาจารย์ กศ.ด.การอุดมศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สพล.
  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)     
1 นางสุกัญญา  อ้นถาวร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
2 นางสุวรรณา  เทนอิสระ   เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  
3 นายชุมพร  ศรีเทพย์   นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน กศ.ม.หลักสูตรและการสอน  
4 นางสาวคณิตา  ผลาทิพย์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ปวส.การบัญชี  

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS