foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (9)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

นายวิระ ชัยบุตร รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล ร.ร.เมืองพญาแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF กิจกรรมวันบูชาครู"  คณะศึกษาศษสตร์ วันที่ 16 เดือน มกราคม 2561 ณ ลานหลังคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา "จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นและแจกของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ปี 61" วันที่ 13 เดือน มกราคม 2561 ณ เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด "งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 61 " วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หน้าห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น ๒ อาคารพญาแล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561" ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิได้จัดโครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทยCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.