foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


Wednesday, 20 June 2018 00:00

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อการเรียนรู้

Written by 
Rate this item
(0 votes)

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพญาแล ชั้น ๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

Read 129 timesCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.