Super User

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่Super User

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าบ้านพลัง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา จันทรอด เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบริหารความเสี่ยง" วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ (ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบริการวิชาการชุมชน" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงฝึกกีฬาหน้าคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

StartPrev1234NextEnd
Page 1 of 4Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.