foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (39)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบริการวิชาการชุมชน" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงฝึกกีฬาหน้าคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพญาแล ชั้น ๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค จากเงินกองทุนพัฒนาทางการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ดำเนินการโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชน ๒๕๖๑ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตป่าโล่ใหญ่ ระหว่างวันที่ ๘,๙,๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ป่าโล่ใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

Page 2 of 3Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.