foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (39)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ "จัดประเพณี วันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารพญาแลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล ร.ร.เมืองพญาแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมการออกกำลังกายประกอบจังหวะ" คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF (กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพลศึกษาสู่แสงแห่งธรรม) " คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงานพิธี "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล ร.ร.เมืองพญาแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมทักษะการปฐมพยาบาล ครูพลศึกษา" วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอาเซียน" วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล และพิธีทำบุญขึ้นอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเจ้าพ่อพญาแล และบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพญาแล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล" วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

StartPrev123NextEnd
Page 3 of 3Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.