foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่องค์ความรู้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

 ลำดับที่

 เอกสาร-ชื่อ

 รูปแบบ

 ดาวน์โหลด

 1

KM_ART แนวทางในการจัดทำ มคอ.3 คณะศิลปศาสตร์

 

ดาวน์โหลด

 2

KM_ART แนวทางในการจัดทำ มคอ.3 คณะศิลปศาสตร์ 2

 

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.