foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
ผู้บริหาร   
1 ผศ.สัญญา  จันทรอด 

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
2 ดร.ดุสิต  วิพรรณะ 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
3 ผศ.สมพร  อ้มเถื่อน 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายแผนและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
4 ผศ.ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
5  นายสงกรานต์  ธิจิ่น

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ.

 

ฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา และ ก.พ.ร.  

คณะศิลปศาสตร์
 
6 นางวิลาวัลย์  ธรรมะ  หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์ 
 
บุคลากรทางการศึกษา    
1 นางจริญญา  สมานญาติ   นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ  
2 นางสุวรรณา  เทนอิสระ   เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน  
3 นางสุกัญญา  อ้นถาวร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน  
4 นายชุมพร  ศรีเทพย์   นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน  
5 นางสาวศุลีพร  ศรีระมาตร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน  
คณะศึกษาศาสตร์   
1 นายวิระ  ชัยบุตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
2 ผศ.รำไพ  ศูนย์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  
3 ผศ.สดสี  สุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  
4 นายตรัยรักษ์  วรัทย์หินเกิด ครู (ครูชำนาญการพิเศษ) อันดับ คศ.3 ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สพล.
5 นายพัฒนา  ชัยพิพัฒน์ ครู (ครูชำนาญการพิเศษ) อันดับ คศ.3  
6 ดร.นรินทร์  สุทธิศักดิ์ ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2 ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สพล.
7 นางประเสริฐ  พรหมสุคนธ์ ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2  
8 นางสาวมาลัยวัลย์  ตรีโมกข์ อาจารย์ มาช่วยราชการ
9 นางสาวรจนา  ป้องนู อาจารย์  
คณะศิลปศาสตร์   
1 ผศ.จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
2 นายกนก  อ้นถาวร ครู (ครูชำนาญการพิเศษ) อันดับ คศ.3  
3 นางสาวศิริวรรณ  ลือมงคล ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2  
4 นางรัตนา  วงศ์คำสิงห์ ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2  
5 นายสงกรานต์  ธิจิ่น ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2  
6 นางสาวรัชนี  สิงคะจันทร์ อาจารย์ ไปช่วยราชการ สพล.มหาสารคาม
7 นางสาวจิราพร  รุจิวัฒนากร อาจารย์  
8 นางสาวบงกชกร ทองสุก อาจารย์ ไปช่วยราชการ สพล. สุโขทัย
9 นางสาวศิริวงค์ เหลือสุข อาจารย์  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   
1 ดร.กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
2 นายไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว ครู (ครูชำนาญการพิเศษ) อันดับ คศ.3  
3 นางสาววราภรณ์ แตงมีแสง ครู (ครูชำนาญการพิเศษ) อันดับ คศ.3  
4 นายสุนทร จันทร์พรหม ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2 ไปช่วยราชการ สพล. เชียงใหม่
5 นายบรรลือ รัตนจรัสโรจน์ ครู (ครูชำนาญการ) อันดับ คศ.2  
6 นางสาวพัณฑ์ชิตตา ศิรินัญทพันธ์ อาจารย์  
7 นายกิตติพงษ์ เพ็งศรี อาจารย์ ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

 

 

 Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.