foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่ปรัชญา

“ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  ผู้นำกีฬา  พัฒนาสังคม ”

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรครูด้านพลศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และนักสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน ”

 

ค่านิยมขององค์กร

" กยิราเจ กยิราเถนํ  แปลว่า  ทำอะไรทำจริง "

 

พันธกิจ

1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา  นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

4.  ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม

5.  อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

6.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

7.  สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. ผลิตและเตรียมนักกีฬาระดับเยาวชนให้มีความสามารถถึงขีดสูงสุด

2. ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพนันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนา  องค์ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ

4. บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนด้านกีฬา

5. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.