foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่วัตถุประสงค์ของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุด

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถทางการกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ อย่างต่อเนื่อง

- เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติให้กับนักกีฬาในโครงการ

- เพื่อสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงประเทศไทย

 Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.