foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

1.พิมพ์หรือกดลิ้งเข้าสู่หน้าเว็บไซต์www.ipec.ac.th จากนั้น กด "เข้าสู่เว็บไซต์" เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บ

 

2.เลื่อนหน้าเว็บลงมา กด "รายงานตัวนักศึกษา"

 

3.กรอก *หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก *วันเดือนปีเกิด จากนั้น กด "เข้าสู่การบันทึกข้อมูลการรายงานตัว"

 

4.เตรียมและตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวให้ครบถ้วน ตามหัวข้อ "หลักฐานการรายงานตัว"

 

5.กรอกข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากนั้นกด "บันทึก" และพิมพ์ใบรายงานตัว

 

6. ส่งใบรายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ดังนี้

6.1 ใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบ

6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6.3 สำเนาใบระเบียนสะสม (รบ.) พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

6.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

6.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

6.7 ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 


 Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.