foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่ระบบรับสมัครออนไลน์ :: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

รายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี

รอบทั่วไป(รอบที่4) ปีการศึกษา2561 **(สมัครเรียน คลิกที่นี้)**
>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.00 - 16.30 น. และเว้นวันหยุดราชการ)
>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 กรกฏาคม 2561
>สอบคัดเลือก วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์)
>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
>รายงานตัว และชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา วันที่ 19 กรกรฏาคม 2561 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 สิงหาคม 2561
 
 
 
2. สมัครต้องศึกษารายละเอียดแผนการศึกษาที่เปิดรับ คุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมกับรายละเอียดอื่น ๆ ในประกาศต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ
3. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการบันทึกข้อมูล พิมพ์ใบสมัคร
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 300 บาท
5. การชำระเงินค่าสมัคร

    5.1 ผู้สมัครนำใบสมัครมาชำระเงินค่าสมัครได้ที่ งานการเงินและบัญชี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ อาคารพญาแล ชั้น2 หรือที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (กรณีชำระเงินผ่านธนาคารให้ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินที่งานการเงินและบัญชี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ อาคารพญาแล ชั้น2)

    5.2 ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ภายหลังการชำระเงินแล้ว 3 วัน ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครในระบบว่าชำระเงินแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ขึ้นชำระเงินให้แจ้งทางสถาบันด่วนที่สุด

    5.3 กรณีสมัครที่สถาบัน เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครที่งานการเงินและบัญชี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ให้นำใบเสร็จการชำระเงินไปยังคณะที่ผู้สมัครได้ดำเนินการสมัครไว้ เพื่อติดต่อขอรับบัตรประจำตัวเข้าสอบ

!ข้อควรระวัง : หากชำระเงินค่าสมัครนอกเหนือจากวิธีการข้างต้น สถาบันจะตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาการสมัคร
6. เอกสารประกอบการสมัคร (ยื่นหลักฐานการสมัครในวันสอบตามคณะที่สมัครไว้)
    6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    6.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ใบแสดงผลการเรียน 5 หรือ 6 เทอม)
    6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีผู้สมัครปรากฏอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
    6.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
    6.5 สำเนาใบแสดงความสามารถทาง ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านกิจกรรม และความสามารถพิเศษอื่นๆ

!ข้อควรระวัง : เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา

7. การให้เลขที่นั่งสอบ
    7.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ การประกาศรายชื่อผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
8. กรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ สถาบันจะไม่รับสมัครเมื่อ
    8.1 เอกสารประกอบการสมัครไม่ครบสมบูรณ์
    8.2 เงินค่าสมัครไม่ครบตามจำนวน
9. กรณีมีปัญหาในการสมัครทางออนไลน์
    9.1 โปรดติดต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
    9.2 โทรศัพท์ 0-4481-2088 โทรสาร 0-4482-2323 หรือ http://www.ipec.ac.th

 


© 2017 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ. 
Tel: 0-4481-2088 Fax: 0-4482-2323  จัดทำและดูแลโดย admin ipec.ac.thCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.