วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 00:00

การประเมินคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558 (เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา)