วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2559 00:00

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์นวดก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทดลองรับบริการปฏิบัติการนวดการกีฬา โดยนศ. วท.บ. ปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จากโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์นวดก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา สนใจทดลองรับบริการได้ครับ ที่ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการนวด