กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2559

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ