วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2559 00:00

แจ้งเปลี่ยนโครงการวันไหว้ครู จากเดิมวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2559

นักศึกษาทุกคนโปรดทราบ!!
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ แจ้งเปลี่ยนโครงการวันไหว้ครู จากเดิมวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2559