ติดต่อ

พิมพ์

ชื่อคณะวิชา            :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

                                    (Faculty of Sports and Health Science)

ต้นสังกัด               :  สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่อยู่                     :  เลขที่  239  หมู่ 4  ตำบลในเมือง  อำเภอ เมือง  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36000 

 

หมายเลขโทรศัพท์     :  0-4482-1479             

หมายเลขโทรสาร       :  0-4482-2323

สีประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ :  สีแสด

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด     :  150  ไร่  3  งาน  54  ตารางวา

เว็บไซต์                :  http://www.ipec.ac.th/sci/