หลักสูตร

พิมพ์

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปีการศึกษา 2558)

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

-          สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

o   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  หลักสูตร 4 ปี

ชื่อหลักสูตร      ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)                 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

                             (ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of Science Program in Sports Science

ชื่อปริญญา      ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)                 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

                             (ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of Science (Sports Science)

                     ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)                วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

                             (ภาษาอังกฤษ)             B.S. (Sports Science)

 

วิชาเอก           วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร           125 หน่วยกิต

รูปแบบการจัดการศึกษา           หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

  หลักสูตร

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาตกค้าง รวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 61 61 41 39 1 203
รวม 61 61 41 39 1 203

  *ข้อมูลจากงานทะเบียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558    

 

จำนวนอาจารย์

จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวม
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 1 1 - 1
ปริญญาโท 6 6 - 6
ปริญญาตรี - - - -
รวม 7 7 - 7

 

 

จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน) รวม
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
ศาสตราจารย์ - - - -
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - -
รองศาสตราจารย์ - - - -
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 4 - 4
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) - - - -
อาจารย์ 3 3 - 3
ครูชำนาญการ (คศ.2) - - - -
รวม 7 7 - 7

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวม
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอก - - - -
ปริญญาโท - - - -
ปริญญาตรี 5 5 - 5
ตำกว่าปริญญาตรี 1 1 - 1
รวม 6 6 - 6

 หมายเหตุ

      นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษอื่น

ที่สังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงที่คณะ

ให้นับในระดับวิทยาเขต