งานประกัน

พิมพ์

งานวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และ ก.พ.ร.

 

 1. นายแสนศักดา วรรณมูล                                 หัวหน้า

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์         ผู้ช่วย

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร อ้มเถื่อน                     ผู้ช่วย

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แตงมีแสง                ผู้ช่วย

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว                       ผู้ช่วย

 6. นายบรรลือ รัตนจรัสโรจน์                               ผู้ช่วย

 7. นางสาวพัณฑ์ชิตตา ศิรินัญทพันธ์                       ผู้ช่วย

 8. นายกิตติพงษ์ เพ็งศรี                                     ผู้ช่วย

 9. นางปิยะนันท์ ชะยานิน                                  ผู้ช่วย

 10. นางสาวสุกานดา หรั่งมะเริง                           ผู้ช่วย 

 11. นางสาวศิริประภา สุวรรณเลขา                       ผู้ช่วย

 12. นายปิยะพล สุวรรณเลขา                              ผู้ช่วย

 13. นางสาวกัลยา ผลจันทร์                                ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.       ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ในคณะ      วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2.       ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3.       ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบบริหารของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

4.       ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หือที่ได้รับมอบหมาย