เกี่ยวกับคณะ

พิมพ์
ชื่อคณะวิชา          :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ประวัติสถานศึกษา  :

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  2548  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2548  ให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา  จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยให้วิทยาลัยพลศึกษาทั้ง  17  แห่ง เป็นวิทยาเขตของสถาบันและโรงเรียนกีฬาทั้ง  11  แห่งในสังกัดเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  ด้วยเหตุผลเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นอิสระ  เป็นนิติบุคคล  สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง  มีความคล่องตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษา  วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงแก่บุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นันทนาการ  และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย  การให้บริการชุมชน  การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  นันทนาการ  และผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  โดยสถาบันการพลศึกษาเปิดสอนใน  3 คณะวิชา คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  และคณะศิลปศาสตร์

          สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชัยภูมิ  ดำเนินการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  และเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2548  เป็นต้นมา

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                    ปรัชญา  

          “ความรู้คู่คุณธรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

 

          วิสัยทัศน์ 

          “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา”

 

          พันธกิจ

          1. จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพให้มีคุณภาพ

          3. ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิและต่างจังหวัด

          4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยส่วนภูมิภาค

 

 

          อัตลักษณ์ 

          “ทักษะดี ”

            ทักษะดี : นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง

          เอกลักษณ์  

         “เป็นสถาบันที่ส่งเสริมด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ” 

 

          คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

              1.  มีความรู้ความสามารถด้านการเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย  การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

              2.  มีความสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม และการพัฒนาการกีฬา

              3.  มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

              4.  มีความสามารถดำเนินการประกอบอาชีพทางด้านการเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ         

            คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต  ดังนี้

          1.  กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นนโยบายสำคัญอันดับ 1 ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ต้องให้ความสำคัญ และมีความตระหนักในความรับผิดชอบโดยเฉพาะการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

          2. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

          3. ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงาน อำนวยความสะดวกการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

          4. ผู้บริหารเป็นผู้กำกับติดตามและกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการเก็บข้อมูล และขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้โดยสะดวกและกำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

          5. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          6.  มีการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน จากต้นสังกัดและประเมินคุณภาพภายนอก

          7.  มีการส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลข่าวสารและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

          8. มีการส่งเสริมให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ เข้ามามีส่วนร่วม  ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

          9. มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

          10. มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง