ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์

 

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ให้จัดตั้ง สถาบันการพลศึกษา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให้วิทยาลัยพลศึกษาทั้ง 17 แห่ง เป็นวิทยาเขต ของสถาบันและโรงเรียนกีฬาทั้ง 11 แห่งในสังกัด เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ด้วยเหตุผลเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษา  ในระดับอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นอิสระ เป็นนิติบุคคล สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ได้ด้วยตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา    ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงแก่บุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษา  แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา นันทนาการ และผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยสถาบันการพลศึกษา เปิดสอนใน 3 คณะวิชา คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ คณะศิลปะศาสตร์

 

          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ดำเนินการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  และเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  เป็นต้นมา